Detailed plan of site at Karklė, Klaipėda district


 Area - 0,2500 ha.

ter 09 karkle pielikis